伯母 bá mẫu
♦ Bác gái, tức vợ của người anh cha mình. § Còn gọi là bá nương .
♦ Tiếng gọi mẹ của bạn bè hoặc của bạn đồng học.