伯爵 bá tước
♦ Tên tuớc vị thứ tư trong năm tước vị Công, Hầu, Bá, Tử, Nam của Trung Quốc thời xưa.