伯父 bá phụ
♦ Ngày xưa, thiên tử đối với vua chư hầu cùng họ gọi là bá phụ .
♦ Bác, tức là anh của cha.
♦ Tiếng để gọi cha của người lớn tuổi hơn mình.
♦ Tiếng để gọi cha của bạn bè hoặc bạn đồng học.