佩文韻府 bội văn vận phủ
♦ Tên sách biên tập thời vua Khang Hi nhà Thanh, theo vận ghi điển cố thời xưa.