促進 xúc tiến
♦ Thúc đẩy làm cho tiến triển, tăng tiến. ☆Tương tự: tiên sách , thôi động , cổ động , xúc sử 使.