保溫瓶 bảo ôn bình
♦ Bình thủy. § Cũng gọi là: noãn thủy bình , nhiệt thủy bình .