偉大 vĩ đại
♦ To lớn, vạm vỡ. ◇Trần Thiên Hoa : Na phương trượng niên ước ngũ thập dư tuế, thân khu vĩ đại , (Sư tử hống ) Vị phương trượng đó tuổi chừng hơn năm chục, thân hình vạm vỡ.
♦ Cao siêu, cao cả, không phải tầm thường. ◎Như: vĩ đại đích nhân vật .