僕夫 bộc phu
♦ Người đánh xe. ◇Thi Kinh : Triệu bỉ bộc phu, Vị chi tải hĩ , (Tiểu nhã , Xuất xa ) Gọi người đánh xe kia, Bảo chở đi ngay.
♦ Tên chức quan, trông coi về ngựa.