八佾 bát dật
♦ Tên một điệu múa thời Chu tại sân vua, các vũ công sắp thành tám hàng, mỗi hàng tám người.
♦ Vũ nhạc tế Khổng Tử .
♦ Tên một thiên trong Luận Ngữ .