八卦拳 bát quái quyền
♦ Một môn quyền thuật, sáng lập từ thời nhà Thanh Càn Long , có thể tấn công và đỡ tám mặt. § Còn gọi là bát quái chưởng .