八大家 bát đại gia
♦ Tám nhà văn học nổi tiếng nhất Trung Hoa gồm Hàn Dũ , Liễu Tông Nguyên (đời Đường), Âu Dương Tu , Tô Tuân , Tô Thức , Tô Triệt , Vương An Thạch Tăng Củng (đời Tống).