八拜 bát bái
♦ Tám lạy: (1) Lễ tiết ngày xưa đối với thần minh. (2) Lễ tiết đối với phụ chấp bối , tức là người ngang tuổi cha mình.
♦ Chỉ bạn bè kết nghĩa. § Còn gọi là bát bái chi giao , vì đời xưa, bạn bè làm lễ kết nghĩa anh em chị em thì lạy nhau tám lạy.