八政 bát chính, bát chánh
♦ Tám chính sự: lương thực , tài chánh , tế tự , thủy thổ công trình , giáo dục , đạo tặc bộ thẩm , chiêu đãi chư hầu , quân sự .
♦ Tám quy cách: phương thức ẩm thực , chế độ y phục , tiêu chuẩn công kĩ nghệ: sự vi , các loại khí cụ: dị biệt , cùng các loại thước tấc, thăng đẩu, số mã: độ , lượng , số chế .
♦ Tám quan hệ nhân luân của con người trong xã hội: phu thê , phụ tử , huynh đệ , quân thần .