八斗才 bát đẩu tài
♦ Tài ba xuất chúng. § Sách Nam sử cho rằng sự tài giỏi trong thiên hạ được một thạch (tức 10 đấu), mà Tào Tử Kiến chiếm hết tám đấu. ◇Tạ Linh Vận : Thiên hạ tài cộng nhất thạch, Tử Kiến độc đắc bát đẩu , .