八景 bát cảnh
♦ Tiêu Tương bát cảnh tám cảnh đẹp trên sông Tiêu Tương do Tống Địch vẽ: Bình sa nhạn lạc , Viễn phố phàm quy , San thị tình lam , Giang thiên mộ tuyết , Động Đình thu nguyệt , Tiêu Tương dạ vũ , Yên tự vãn chung , Ngư thôn lạc chiếu .