八正道 bát chính đạo
♦ Bát chính đạo bao gồm: 1. Chính kiến gìn giữ một quan niệm xác đáng về Tứ diệu đế và giáo lí Vô ngã; 2. Chính tư duy : suy nghĩ hay là có một mục đích đúng đắn, suy xét về ý nghĩa của bốn chân lí một cách không sai lầm; 3. Chính ngữ : không nói dối, nói phù phiếm; 4. Chính nghiệp : tránh phạm giới luật; 5. Chính mệnh : tránh các nghề nghiệp mang lại giết hại như đồ tể, thợ săn, buôn vũ khí, buôn thuốc phiện; 6. Chính tinh tiến : phát triển nghiệp tốt, diệt trừ nghiệp xấu; 7. Chính niệm : tỉnh giác trên ba phương diện Thân, khẩu, ý; 8. Chính định : tập trung tâm ý đạt bốn định xuất thế gian.