八珍 bát trân
♦ Bát trân tám món ăn quý: long can gan rồng, phượng tủy tủy phượng, báo thai bào thai beo, lí vĩ đuôi cá lí, hào chích chả chim hào, tinh thần môi đười ươi, hùng chưởng bàn chân gấu, tô lạc thiền ve nấu sữa béo. § Còn nhiều thuyết khác tùy nơi tùy thời.
♦ Phiếm chỉ những vị ăn ngon quý. ◇Đỗ Phủ : Ngự trù lạc dịch tống bát trân (Lệ nhân hành ) Nhà bếp vua liên tục đưa ra các thứ trân tu mĩ vị.