八節 bát tiết
♦ Bát tiết tám thời tính theo khí hậu trong năm: Lập xuân , Lập hạ , Lập thu , Lập đông , Xuân phân , Thu phân , Hạ chí và Đông chí .