八維 bát duy
♦ Dây buộc chống giữ tứ giác tứ phương. ◇Vương Dật : Thiên hữu bát duy, dĩ vi cương kỉ dã , (Chú ) Trời có bát duy, để làm kỉ cương.
♦ Tứ giác tứ phương.