八表 bát biểu
♦ Chỗ ngoài tám hướng, chỉ nơi rất xa. ◇Đào Uyên Minh : Viễn chi bát biểu, Cận khế vân sầm , (Quy điểu ) Xa thẳm ngoài tám cõi, Nghỉ gần đỉnh vút mây.