八角 bát giác
♦ Gọi tắt của bát giác hình hình tám góc.
♦ Quả hồi hương bát giác.