八陣圖 bát trận đồ
♦ Trận pháp của Khổng Minh Gia Cát Lượng lập ra.
♦ Tên một bài thơ ngũ ngôn tuyệt cú của ◇Đỗ Phủ : Công cái tam phân quốc, Danh thành bát trận đồ, Giang lưu thạch bất chuyển, Di hận thất thôn Ngô , . , (Bát trận đồ ) Công (Khổng Minh) bao trùm cả đất nước chia ba (thời Tam quốc), Danh tiếng lừng lẫy vì đã làm ra Bát trận đồ. Sông chảy mãi nhưng đá không dời chuyển, (Như còn) để lại mối hận không thôn tính được nước Ngô.