公例 công lệ
♦ Quy tắc thông thường. ☆Tương tự: thông tắc , công tắc . ◎Như: ngân hàng công lệ .