公債 công trái
♦ Khoản tiền chính phủ vay của dân, dưới hình thức trái khoán , để ứng phó với các nhu cầu tài chính ngắn hạn hoặc chính sách nhất định nào đó của quốc gia. ★Tương phản: tư trái .