公共 công cộng
♦ Chung cho mọi người. ◎Như: công cộng khí xa trạm . ☆Tương tự: đại chúng . ★Tương phản: tư gia .