公函 công hàm
♦ Một loại công văn. Dùng gửi qua lại giữa hai cơ quan cùng cấp bậc hoặc không tùy thuộc lẫn nhau. ☆Tương tự: công độc , công văn .
♦ Chỉ chung thư từ chính thức trao đổi giữa hai quốc gia, cơ quan, v.v.