公利 công lợi
♦ Lợi ích chung cho công chúng. ☆Tương tự: công ích .