公務 công vụ
♦ Sự vụ của quốc gia. ☆Tương tự: công sự . ★Tương phản: tư sự , tư vụ .