公升 công thăng
♦ Lượng từ thể tích: lít (tiếng Pháp: litre). § Cũng gọi là thăng .