公卿 công khanh
♦ Gọi tắt của tam công cửu khanh , chỉ chức quan đại thần thời xưa. ◇Luận Ngữ : Xuất tắc sự công khanh, nhập tắc sự phụ huynh , (Tử Hãn ) Ra ngoài làm quan thì thờ bậc công khanh, ở nhà thì thờ phụ huynh.
♦ Chỉ quan to, địa vị cao. ◇Tô Thức : Duy nguyện hài nhi ngu thả lỗ, Vô tai vô nạn đáo công khanh , (Tẩy nhi hí tác ) Chỉ mong con ta vừa ngu lại đần, Không phải tai chẳng bị vạ (vì) làm đến chức quan to.