公園 công viên
♦ Ngày xưa là vườn cây có đình các của nhà quan.
♦ Vườn cảnh cho công chúng đi dạo, nghỉ chân, v.v.