公報 công báo
♦ Báo định kì do chính phủ ấn hành đăng tải văn kiện, đạo luật.
♦ Sau khi kết thúc một cuộc hội nghị quốc tế, công bố kết quả các thảo luận gọi là công báo .