公婆 công bà
♦ Cha mẹ chồng. § Cũng gọi là công mỗ .