公安 công an
♦ An ninh công cộng.
♦ Giữ gìn trị an về trật tự công cộng, tài sản, v.v. ◎Như: công an cục sở công an.
♦ Tên huyện ở tỉnh Hồ Bắc.