公尺 công xích
♦ Lượng từ, đơn vị chiều dài: thước tây (tiếng Pháp: mètre).