公布 công bố
♦ Thông báo pháp luật hoặc mệnh lệnh. ☆Tương tự: ban bố .
♦ Báo khắp cho công chúng đều biết. § Cũng viết là công bố . ☆Tương tự: phát biểu , tuyên bố .