公式 công thức
♦ Trong khoa học, chỉ quan hệ nhất định nào đó (định luật hoặc định lí) biểu thị bằng kí hiệu.
♦ Cách thức thông dụng.
♦ Phương thức, phương pháp có thể ứng dụng cho các sự vật đồng loại.