公憤 công phẫn
♦ Lòng tức giận của công chúng. ☆Tương tự: chúng nộ . ★Tương phản: tư cừu .