公文 công văn
♦ Văn thư xử lí hoặc liên quan về công vụ. ☆Tương tự: công độc , công hàm . ★Tương phản: tư hàm , tư tín .
♦ Họ kép.