公斤 công cân
♦ Lượng từ: cân tây, tức kí lô (tiếng Pháp: kilogramme). § Cũng nói là cân .