公權 công quyền
♦ Quyền lợi của người dân được quy định theo hiến pháp, như những quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do đi lại.
♦ Quyền do triều đình trao cho. ◇Ung Đào : Bạch tu lỗ tướng thoại biên sự, Tự thất công quyền oán ngữ đa , (Bãi hoàn biên tướng ) Viên tướng tù binh râu trắng nói chuyện chiến tranh ở biên thùy, Đã mất quyền triều đình cấp cho, lời oán hận nhiều.