公正 công chính, công chánh
♦ Công bình chính trực. ◇Tuân Tử : Thượng công chánh tắc hạ dị trực hĩ (Chánh luận ) Trên mà công bình chính trực thì dưới dễ ngay thẳng.
♦ ☆Tương tự: công bình , công đạo , bình chánh , công duẫn .
♦ ★Tương phản: thiên pha , thiên đản , thiên ki , thiên tư .