公民 công dân
♦ Dân của vua (thời quân chủ).
♦ Người có quốc tịch, được hưởng quyền lợi và đảm nhiệm nghĩa vụ theo quy định của hiến pháp và pháp luật trong một quốc gia. ◇Lão Xá : Tha thị cá an phận thủ kỉ đích công dân, chỉ cầu tiêu tiêu đình đình đích quá trước bất chí ư sầu cật sầu xuyên đích nhật tử , 穿 (Tứ thế đồng đường , Nhất ).
♦ Cư dân ở đất công cộng.