公海 công hải
♦ Vùng biển không thuộc chủ quyền một quốc gia nào. ★Tương phản: lĩnh hải .