公產 công sản
♦ Tài sản sở hữu của đoàn thể công cộng hoặc của quốc gia. ★Tương phản: tư sản .