公畝 công mẫu
♦ Lượng từ: mẫu tây, tức 100 thước vuông.