公益 công ích
♦ Lợi ích chung cho xã hội. ☆Tương tự: tư lợi .