公眾 công chúng
♦ Quần chúng, mọi người. ☆Tương tự: công gia . ★Tương phản: tư nhân . ◎Như: cảnh sát yếu bảo hộ công chúng đích an toàn .