公立 công lập
♦ Do nhà nước dựng lên. ★Tương phản: tư lập .