公職 công chức
♦ Chỉ chung quan lại, nghị viên, tòng sự làm công vụ.